Plastics For Change

Chúng tôi chịu trách nhiệm và đảm bảo sẽ có ít nhựa bị thải vào đại dương

Essence Plastics For Change

Xinh đẹp hơn, ít nhựa đi!

Đây là kim chỉ nam của chúng tôi Để làm được điều này, chúng tôi hợp tác với tổ chức Plastics For Change. Tổ chức đưa nhựa có giá trị trở lại quy trình tái chế nguyên liệu, từ đó giúp giảm ô nhiễm môi trường. Đồng thời tạo ra sinh kế bền vững cho người đân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự ô nhiễm

Essence chân dung Plastics For Change

Cùng nhau để tái chế nhiều hơn

Bằng việc mua sản phẩm từ các phiên bản "TANsation" và "Vintage Beach", bạn đã và đang ủng hộ chúng tôi và tổ chức Plastics For Change. Với sự hỗ trợ của chúng tôi, họ đã xây dựng và mở rộng hai trung tâm thu gom rác thải nhựa ở Ấn Độ từ đầu năm 2020.

Essence và Plastics For Change dồng hợp tác để tái chế rác thải