Trattamento Labbra

40 Prodotti

01 Kiss From A Rose
vegan
02 Honey, Honey!
vegan
03 Pink Champagne
vegan

CHF 4.25*

4 ml - CHF 1’062.50 / 1 l

CHF 4.25*

3.2 g - CHF 1’328.13 / 1 kg
01 Crazy Cherry
vegan
02 Sweet Strawberry
vegan
03 Wild Watermelon
vegan

CHF 2.45*

3 g - CHF 816.67 / 1 kg

CHF 2.65*

5 g - CHF 530.00 / 1 kg
01 Crazy Cherry
vegan
02 Sweet Strawberry
vegan
03 Wild Watermelon
vegan

CHF 2.45*

3 g - CHF 816.67 / 1 kg

CHF 4.25*

9 g - CHF 472.22 / 1 kg

CHF 3.20*

12 ml - CHF 266.67 / 1 l

CHF 3.35*

1.6 ml - CHF 2’093.75 / 1 l
02 Cherry Love
vegan
03 Strawberry Kiss
vegan
06 Coconut Lust
vegan
07 Dragon Fruit Date
vegan

CHF 2.25*

4.8 g - CHF 468.75 / 1 kg
02 Cherry Love
vegan
03 Strawberry Kiss
vegan
06 Coconut Lust
vegan
07 Dragon Fruit Date
vegan

CHF 2.25*

4.8 g - CHF 468.75 / 1 kg

CHF 3.35*

5 g - CHF 670.00 / 1 kg

CHF 8.95*

20 Pezzi

CHF 3.95*

6 g - CHF 658.33 / 1 kg

CHF 4.25*

9 g - CHF 472.22 / 1 kg

CHF 3.50*

3.5 g - CHF 1’000.00 / 1 kg
02 Cherry Love
vegan
03 Strawberry Kiss
vegan
06 Coconut Lust
vegan
07 Dragon Fruit Date
vegan

CHF 2.25*

4.8 g - CHF 468.75 / 1 kg

CHF 3.50*

3.5 g - CHF 1’000.00 / 1 kg

CHF 4.25*

5 ml - CHF 850.00 / 1 l
01 Kiss From A Rose
vegan
02 Honey, Honey!
vegan
03 Pink Champagne
vegan

CHF 4.25*

4 ml - CHF 1’062.50 / 1 l
01 Crazy Cherry
vegan
02 Sweet Strawberry
vegan
03 Wild Watermelon
vegan

CHF 2.45*

3 g - CHF 816.67 / 1 kg
02 Cherry Love
vegan
03 Strawberry Kiss
vegan
06 Coconut Lust
vegan
07 Dragon Fruit Date
vegan

CHF 2.25*

4.8 g - CHF 468.75 / 1 kg

22 di 40 prodotti visualizzati